Privacyverklaring

Inleiding

Mira Sollie | Orde in Zaken (hierna ook Orde in Zaken) kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Orde in Zaken gaat zorgvuldig met deze informatie om en respecteert jouw privacy op de wijze zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ook AVG) dit voorschrijft. In deze privacyverklaring licht Orde in Zaken toe wat zij met deze informatie doen, waarom Orde in Zaken persoonsgegevens nodig heeft en hoe lang we die bewaren.

Als je vragen heeft over deze verklaring, jouw persoonsgegevens of de beveiliging daarvan, neem dan gerust contact met ons op. In alle gevallen zal Orde in Zaken zo snel mogelijk en binnen vier weken op jouw verzoek reageren. In het slot van dit document staan onze contactgegevens vermeld.

Omgangsvormen

Mira Sollie | Orde in Zaken gevestigd aan de Verdilaan 73, 4384 LD Vlissingen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59871253 is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Orde in Zaken verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ons, zoals onze opdrachtgevers en zakelijke contactpersonen. Onder Mira Sollie | Orde in Zaken wordt ook begrepen de website https://mirasollie.nl

Deze privacyverklaring kan door ons eenzijdig gewijzigd of aangevuld worden. In de voettekst van dit document lees je de datum van de geldende versie. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit privacy beleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Persoonsgegevens

Orde in Zaken verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Wij vragen je om alleen die gegevens beschikbaar te stellen die strikt noodzakelijk zijn om de overeengekomen dienstverlening, te kunnen garanderen. Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

– Naam, adres- en woonplaatsgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

In het kader van onze dienstverlening en uitsluitend voor zover noodzakelijk kunnen wij ook de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:

– Personeelsgegevens
– Algemene managementinformatie die te herleiden is naar individuele personen

Verwerking

Orde in Zaken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen,

– Het sluiten van overeenkomsten van opdracht en de financiële en bedrijfsmatige afwikkeling daarvan.
– Het gericht informeren over (marketing)activiteiten die voor jou van belang kunnen zijn
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn

Orde in Zaken bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Hoe lang dat precies is, hangt af van de wettelijke bewaartermijn of fiscale bewaarplicht en de vorm van dienstverlening waarvoor jouw gegevens verwerkt worden. Voor dienstverlening en persoonsgegevens die niet gebonden zijn aan een wettelijke bewaartermijn, hanteert Orde in Zaken de duur van de overeenkomst van opdracht als bewaartermijn.

Delen met derden

Orde in Zaken kan jouw persoonsgegevens delen met verschillende derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Of wij delen jouw gegevens met jouw uitdrukkelijke toestemming en alleen voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Orde in Zaken is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Orde in Zaken, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Beveiliging

Orde in Zaken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. De website van Orde in Zaken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

Google Analytics en cookiebanner

Orde in Zaken maakt gebruik van Google Analytics om in algemene zin bij te houden hoeveel bezoekers er op de website zijn en op welke pagina’s ze terecht komen. Wij maken gebruik van de geanonimiseerde versie. Dat betekent dat er geen privacygevoelige informatie zoals een IP-adres wordt opgehaald. Dit is de reden dat wij ook geen cookiebanner op onze website plaatsen.

Contact

Voor nadere informatie, vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens of deze privacyverklaring mag je contact met ons opnemen via: mail@mirasollie.nl of schriftelijk naar: Mira Sollie, Verdilaan 73, 4384 LD Vlissingen.

Wij zullen zo snel mogelijk en binnen vier weken na ontvangst van jouw schriftelijk verzoek reageren.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat je door ons niet op de juiste wijze geholpen bent.

Meer informatie lees je op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

versiedatum september 2022